Latest Post

รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับ “ดีเด่น” ของจังหวัดน่าน และสำนักงานคลังจังหวัดน่าน การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศของเขตพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ข่าวสารทั้งหมด

***********

***********

**********

**********

***********

You missed